Телефон: 04733-2-09-38 | Email: smilaschool6@ukr.net

ШКОЛА № 6

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Моніторинги якості освіти

Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти.

Документ визначає механізм підготовки та проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності.

Метою проведення моніторингу є виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей.

Якість освіти є тим показником, за яким визначається ефективність функціонування системи освіти будь-якої держави на будь-якому етапі її розвитку.

Якість освіти – це сукупність властивостей системи освітньої галузі, що відповідає сучасним вимогам педагогічної теорії та практики й спроможна задовольнити освітні потреби особистості, суспільства, держави. Підвищення якості освіти потребує її постійного дослідження, налагодження системи моніторингу освіти, головною метою якого є збирання, обробка, зберігання та поширення інформації про освітню систему або її окремі елементи, оцінювання й аналіз її показників на всіх рівнях функціонування, поширення та доступ до цієї інформації громадськості, різних користувачів освітніх послуг, посилення управлінських дій щодо якісних показників в освіті, прогнозування її розвитку.

У широкому значенні, моніторинг якості освіти – с збору, обробки, зберігання та розповсюдження інформації про стан освіти, інтерпретація зібраних фактів та прогнозування на їх основі динаміки і основних тенденцій її розвитку та розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі.

Моніторингові дослідження є надійним інструментом аналізу різноманітних аспектів освітнього процесу. Вони дозволяють отримати реальну картину результативності нововведень, напрямів плану розвитку навчального закладу, якості знань учнів тощо.

Завдання моніторингу в освіті:

 • визначати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх соціалізації;
 • вивчати зв’язок між успішністю учнів і соціальними умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями тощо;
 • оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення навчальних закладів;
 • оцінювати величину впливу на навчальний процес державних освітніх стандартів, навчальних програм, організації шкіл і класів, методичного та технічного обладнання та інших факторів;
 • досліджувати педагогічну практику та успіхи учнів в залежності від соціального статусу та аналізувати політику держав у галузі забезпечення гарантій доступності освіти та поліпшення її якості;
 • виявляти фактори, які чинять вплив на хід і результати освітніх реформ з метою зменшення негативного їх впливу (або, навіть, і нейтралізації);
 • порівнювати результати функціонування закладів освіти, систем освіти з метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх розвитку.

Моніторинг як кваліметричний інструмент передбачає:

 • визначення системи критеріїв, показників та індикаторів якості освіти;
 • обрання методів оцінювання, які адекватні інструментарію та процедурам вимірювання;
 • проведення моніторингових досліджень з метою управління якістю освіти.

Об’єктами моніторингу якості освіти можуть бути:

 • а) система освіти (загальна середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна система, муніципальна);
 • б) процеси (управлінський на різних рівнях державного управління освітою; навально-виховний процес, педагогічний процес у цілому та окремі його складові: процес морального та трудового виховання, процес підготовки дітей до школи;
 • в) зміст освіти;
 • г) рівень і якість сформованості навчальних досягнень, процес і результати сформованості життєвих принципів та здатності до самостійного подальшого життя після закінчення школи тощо;
 • д) діяльність (трудова, навчальна, управлінська);
 • е) явища (вихованість, освіченість, майстерність педагога та інші).

Таким чином, можна говорити, про безліч видів моніторингу в системі освіти.

Серед найпоширеніших підходів, які застосовують в побудові об’єктивної моделі моніторингу, тобто визначення категорій об’єктів, відкритих для моніторингових процедур, передусім можна назвати такі:

 • результативний підхід, що передбачає моніторинг лише категорій, що об’єднують об’єкти, які належать до результатів освітнього процесу;
 • системний підхід, який розширює об’єкти, що підпадають під моніторингові процедури в освіті, об’єднуючи три категорії: категорію, що об’єднує ресурсні аспекти, тобто ресурси (фінансові, людські тощо), що їх вкладають в освіту; категорію, яка об’єднує аспекти, що стосуються освітнього процесу; категорію, до якої входять об’єкти, що належать до результатів освітнього процесу.

Суб’єкти моніторингу:

 • а) органи державного контролю за діяльністю навчальних закладів;
 • б) моніторингова служба відповідного рівня;
 • в) адміністрація навчального закладу, рада закладу, піклувальна рада;
 • г) органи громадського та місцевого самоврядування.

Основні принципи, на яких ґрунтується моніторинг в освіті:

 • узгодженість нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення складових моніторингу;
 • об’єктивність одержання та обробки інформації, що передбачає максимальне виключення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів, створення для всіх учасників дослідження рівних умов у процесі перевірки якості підготовки;
 • комплексність дослідження різноманітних аспектів навчально-виховного процесу, обробки та аналізу одержаних результатів ;
 • безперервність і тривалість спостережень за станом освіти;
 • своєчасність отримання, обробки та використання об’єктивної інформації про якість освіти ;
 • перспективність запланованих моніторингових досліджень, спрямованість їх на розв’язання актуальних завдань розвитку освіти ;
 • гуманістична спрямованості моніторингу – створення обстановки доброзичливості, довіри, поваги до особистості, максимально сприятливих умов, позитивного мікроклімату, неможливості використання результатів досліджень для застосування будь-яких репресивних дій ;
 • відкритість і оперативність доведення результатів досліджень до відповідних органів управління, громадськості, зацікавлених міжнародних установ

Види моніторингу на рівні навчального закладу

 • За масштабами цілей освіти: оперативний, тактичний, стратегічний.
 • За етапами навчання: вхідний або вибірковий, проміжний або навчальний, вихідний або підсумковий.
 • За охопленням об’єкта спостереження: локальний, вибірковий, суцільний.
 • За організаційними формами: індивідуальний, груповий, фронтальний.
 • За рівнями управління навчально-виховним процесом: керівний, адміністративний, педагогічний, учнівський.
 • За формами суб’єкт-об’єктних відносин: соціальний (зовнішній), взаємоконтроль, самоаналіз.
 • За часовою залежністю: ретроспективний, попереджувальний, поточний.
 • За частотою процедур: разовий, періодичний, систематичний.
 • За інструментарієм, що використовується: стандартизований, не стандартизований, матричний.

Етапи проведення моніторингового дослідження:

I етап: Цілепокладання та планування дослідження

 • Визначення мети та завдань дослідження.
 • Визначення об’єкта дослідження.
 • Розрахунок та формування вибірки.
 • Побудова графіку дослідження:
 • визначення термінів і процедур дослідження;
 • добір та підготовка (навчання) координаторів дослідження.
 • Визначення критеріїв та показників оцінювання.
 • Вибір методів дослідження.

II етап: Розробка інструментарію

 1. Розробка тестів та їх апробація.
 2. Розробка анкет та їх апробація.
 3. Підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів,учасників дослідження.
 4. Вибір статистичних і математичних методів обробки та обрахунку одержаних результатів дослідження.

III етап: Проведення дослідження

 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення інструктажу).
 2. Основне дослідження.

IV етап: Збирання та обробка результатів.

V етап: Аналіз та інтерпретація результатів дослідження.

 1. Узагальнення статистичної інформації.
 2. Виявлення факторів впливу.
 3. Підготовка рекомендації щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, формування освітньої політики тощо.

 Результат  державної підсумкової атестації в початковій школі у  2019 – 2020 н.р.

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

 

 

Про підсумки державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти учнів 9 класу

 

та у формі ЗНО учнів 11 класу  у 2019-2020  н. р.

 

Про підсумки навчальних досягнень  учнів за 2019-2020 н. р.  

 

 

Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2019-2020 н. р.

 

 

Про роботу з творчо обдарованими учнями

 

 

 

Про проведення І етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних  предметів  у 2019-2020  н. р.

 

 

Порядку створення груп подовженого дня
у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти